ما با مادران شهدای آمریکایی٫ بریتانی٫ اسپانیایی و برتانییمان عهد میبندیم که عفرین سقوط نخواهد کرد و فاشیزم ترکیه شکست خواهد خورد

20180305-vian-souran-620x364-15a4e67-image

ما با مادران شهدای آمریکایی٫ بریتانی٫ اسپانیایی و برتانییمان عهد میبندیم که عفرین سقوط نخواهد کرد و فاشیزم ترکیه شکست خواهد خورد!
فرزندان شما به مانند هزاران هزار فرزند کردستان در مقابل فاشیزم ترکیه هراسی نداشتند و ما هم نداریم. هرگز نداشتیم و هرگز نخواهیم داشت. آنها از ما بودند. پس به نام انارهای منبیج و زیتونهای عفرین انتقام آنها را خواهیم گرفت. هر آنچه حقیر و خالی از شرافت است در کالبد دشمن فاسد ما متمرکز شده. بله دشمن ما تا عمق وجود خود فاسد شده٫ شوینیزمش او را از هرآنچه انسانی است گسسته. ما از شرافت و حرمت بشری دفاع می کنیم٫ یعنی برای آزادی مبارزه می کنیم. ما زندگیی را که در آن نتوانیم نفس بکشیم٫ بیندیشیم٫ راه برویم٫ صحبت کنیم و آزادانه تصمیم بگیریم نمی پذیریم. چراکه هوای ما متبرک است و اذهانمان بمانند   آسمانها پاک و شفاف است٫ سرزمینمان مقدس و جسارتمان همانند کوهستانها شکست ناپذیر و جذاب است. زبان ما زیباست و زندگییمان با سرافرازی٫ چراکه ما معتقدیم مقاومت زندگی است.
در کنار جنگنده ها و هواپیماهای بدون سرنشین که در بالاترین سطح تکنولوژی تولید شده اند٫ دشمن ما دروغ و فریب را سلاح خود کرده . اما ما مبارزان حقیقت هستیم. حقیقت برای ما زندگی بامعنا و در حرکت هست. به کلامی دیگر حقیقت٫ بیان یافتن زندگی و وجود کمونال است. ما این حقیقت را از فرمانده و فیلسوفمان رهبر آپو آموختیم. وفاداری ما به رهبر آپو بی همتاست. ما مداوما در نبرد هستیم علیه هرآنچه ما را از پیروزی که زندگی پرمعنا و آزاد است وامی دارد. گزینه ی شکست برای ما وجود ندارد. در راه پیروزی شهدایمان فرماندهانمان هستند!
شهید زیلان که خود را به سلاحی تبدیل کرد و بیست و دو سال قبل خود را در قلب دشمن منفجر نمود٫ نمونه ای از یکچنین فرماندهی است. او می گفت: «زندگیی که من بدنبال آن هستم به راستی پر عزمت است٫ من می خواهم متبرک باشم به زندگیی پر معنا و عملییات بزرگی را انجام دهم.  چون انسانها و زندگی را دوست می دارم می خواهم این عملییات را انجام دهم.»
شهید رابین٫شهید زانا٫ شهید کندال و شهید باران هم متبرک بودند به زندگیی پر معنا. در مقابل فاشیزم ترکیه ایستادن خود یک عمل بزرگ است و به شجاعت و اراده ای عمیق نیازمند است٫ ارزشهایی که هر چهار رفیق ما در خود داشتند. آنها زندگی و انسانها را آنقدر دوست داشتند که در مقابل شدیدترین فرم نسل کشی غارتگرانه که همانا رژیم فاشیست ترکیه است٫ بپا خواستند. شهید نامرن! شهدا هرگز نمی میرند! چراکه یک زندگی پرمعنا٫ سراسر مقاومت و پرعزمت تغییرناپذیر است. هیچ سرکوبی نمی تواند آنچه را که به نام مقاومت در مقابل سلطه انجام گرفته نابود کند. رفقای شهیدمان در مبارزه ما به حیات خود ادامه می دهند. آنها در اراده ی ما به مقاومت٫ زنده هستند. برای شهدای ما مرگ وجود ندارد٫ ما نیرویمان را از این می گیریم! خون در رگمان منجمد باد اگر شهدایمان را فراموش کنیم.
به فرماندهی فلسفه ی رهبر آپو و شهدایمان٫ اکنون از عفرین در مقابل دولت فاشیست ترکیه و همپیمانان داعشی و القاعده ای آن دفاع می کنیم. آنها زنان و مردان بی دفاع٫ کودکان و سالمندان را قتل عام می کنند. مردم را غارت و طبیعت را نابود می کنند.عمدا مدنی ها را هدف قرار می دهند. بدن رفقای زن شهیدمان را مثله می کنند. هر قدر رفقای ما در ی.پ.گ ٫ ی.پ.ژ و ق.س.د بر آنان ضربات محلکتری وارد می کنند ٫ وحشیگری آنان افزون می شود. اما همانگونه که راهزنان داعش را نابود کردیم٫ آنهایی را که عفرین زیبا را لگدمال می کنند به جزای اعمالشان می رسانیم. شکستشان خواهیم داد و غرور و اراده ایشان را درهم می کوبیم.اینگونه به وحشیگریشان پایان خواهیم داد و نخواهیم گذاشت سرزمین مقدس٫ آسمان٫ رودخانه ها و دریاچه های عفرین را آلوده کنند. این عهد و پیمان ما با رهبر آپو٫ شهدایمان و مادران شهدایمان است!
زنده باد مقاومت عفرین!
زنده باد ی.پ.گ ٫ ی.پ.ژ و ق.س.د!
زنده باد سروک آپو!